Algemene voorwaarden

Ten aanzien van de dienstverlening van FinancialMatch.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de website van FinancialMatch.nl aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, niet zijnde een intermediair, die een opdracht aanbiedt c.q. geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een dienstverlener.

Dienstverlener/specialist: de natuurlijke- of rechtspersoon die zich door middel van de website beschikbaar stelt als financieel specialist voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft c.q. biedt op een of meer opdrachten van een opdrachtgever.

Abonnement: Een gratis (basic) of betaald abonnement die een specialist heeft afgesloten met FinancialMatch.nl

Vergoeding: het bedrag per maand dat een specialist aan FinancialMatch moet betalen op het moment dat hij/zij een opdracht verricht door de dienst van FinancialMatch

Opdracht: De inzet/werkzaamheden die een dienstverlener bij de opdrachtgever verricht of gaat verrichten.

Duur opdracht: de periode (waaronder eventuele verlengingen worden begrepen) dat de dienstverlener werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever

Verlenging opdracht: De periode dat de dienstverlener na de eerste, door opdrachtgever en dienstverlener, afgesproken opdrachtduur werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever. Van verlenging is sprake indien een dienstverlener binnen 12 maanden na het einde van de eerst afgesproken opdrachtduur werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht

Gebruiker: opdrachtgevers, dienstverleners, financiële specialisten en andere personen die gebruik maken van de website

Dienst: de dienstverlening die door FinancialMatch.nl wordt aangeboden door middel van de website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop opdrachtgevers en financiële specialisten met elkaar in contact komen

FinancialMatch: FinancialMatch / FinancialMatch.nl, gevestigd aan de Slochterenlaan 9 in Bussum, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 660866.

Website: De internetsite van FinancialMatch.nl alsmede alle andere internetsites van FinancialMatch.nl die bereikbaar zijn via aan deze domeinnaam respectievelijk de gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle handelingen en rechtshandelingen tussen FinancialMatch.nl en de gebruiker, ook wanneer die handelingen of rechtshandelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

2.2 FinancialMatch.nl is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.3 De algemene voorwaarden van de gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde schriftelijk overeengekomen overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden.

2.5 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten overeenkomst geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald.

2.6 Tussen FinancialMatch.nl en gebruiker overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

2.7 Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven FinancialMatch.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Dienstverlening

3.1 FinancialMatch.nl biedt op haar website een platform aan waarop opdrachtgevers en financiële specialisten:

Met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van opdrachten op het gebied van zakelijke dienstverlening en;

Afspraken kunnen maken met betrekking tot opdrachten.

FinancialMatch is geen partij bij overeenkomsten ter zake van de opdracht die via het platform gesloten worden tussen gebruikers.

FinancialMatch.nl heeft voor contacten tussen gebruikers slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins FinancialMatch.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

3.2 FinancialMatch.nl heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de gebruikers zelf, opdrachten, referenties en offertes is echter afkomstig van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie FinancialMatch.nl draagt voor de inhoud van opdrachten, offertes, referenties etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt FinancialMatch.nl verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door opdrachtgevers en dienstverleners, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

3.3 FinancialMatch.nl biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de website aan op basis van uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden.

Met name garandeert FinancialMatch.nl niet:

Dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de website en/of de systemen van FinancialMatch.nl onrechtmatig zullen gebruiken.

3.4 FinancialMatch.nl is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens FinancialMatch.nl ontstaat.

Artikel 4 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

4.1 De gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot, naam, adresgegevens, BTW nummer, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandel nummer, e-mail gegevens die hij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.2 Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede, maar niet beperkt tot, opdrachten, referenties en offertes geeft de gebruiker toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert hij tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is ermee bekend dat de positionering van opdrachten en biedingen op de website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend

4.3 FinancialMatch.nl behoudt zich het recht voor de door de gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. FinancialMatch.nl behoudt zich tevens het recht voor om opdrachten, referenties, offertes en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn tegenover derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de gebruiker op schadevergoeding.

4.4 Het gebruik van de (persoon)gegevens die door middel van de website door gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.

4.5 Indien een gebruiker in strijd handelt met het in artikel 4.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 2.500,00 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) per gebeurtenis waarbij het gebruik van één persoonsgegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van FinancialMatch.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 5. Abonnementen, betalingsservice, tarieven en betaling

5.1 Financiële specialisten kunnen bij FinancialMatch kiezen voor een gratis (basic) abonnement alsmede voor verschillende soorten betaalde abonnementen Met een betaald abonnement worden extra services en voordelen t.o.v. leden met een gratis Basic abonnement/account verkregen. Betaling voor betaalde abonnementen geschiedt via automatische incasso of iDeal, PayPal, CreditCard en overschrijving.

5.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden.

5.3 Tot het moment dat er door een dienstverlener op een opdracht geboden wordt is het altijd mogelijk voor deze dienstverlener een uitgebreider/duurder abonnement af te sluiten. Het is derhalve niet mogelijk voor deze dienstverlener een uitgebreider abonnement af te sluiten vanaf het moment dat er op een opdracht is geboden en/of gedurende de periode dat de dienstverlener een opdracht vervuld.

5.4 De overeenkomst eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien geen tijdige opzegging plaatsvindt, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een verlengingsperiode van twaalf maanden, tegen dezelfde condities. Abonnementsgelden worden niet gerestitueerd

5.5 Indien de dienstverlener voor het einde van de overeenkomst op een opdracht heeft geboden en/of een opdracht vervult dan loopt het abonnement door tot het moment dat het bod door de opdrachtgever is afgewezen of dat de opdracht door de dienstverlener is afgerond.

5.6 Na het eindigen van de overeenkomst, op welke gronden dan ook, zal financialmatch.nl alle content afkomstig van de gebruiker binnen een redelijke termijn van haar systemen verwijderen. Op financialmatch.nl rust na beëindiging van de overeenkomst geen enkele bewaarplicht.

Tarieven

5.7 Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van FinancialMatch.nl in euro’s, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

5.8 FinancialMatch.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van de dienst(en), de tarieven voor service kosten en andere producten te wijzigen of te herzien. FinancialMatch.nl zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 15 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen op de website plaatsen. Lopende contracten zullen tot de verlengingsdatum worden gerespecteerd.

Betaling abonnement

5.9 Indien specialist niet betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan twee procent per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt Hierboven heeft FinancialMatch.nl het recht om voor elke verzonden betalingsherinnering een bedrag van € 15,00 (zegge: vijftien euro) per herinnering in rekening te brengen bij de specialist.

Alle overige kosten ter invordering buiten rechte gemaakt nadat de betreffende betalingstermijn is verlopen, zoals de eigen kosten van FinancialMatch.nl en de kosten van incassokantoren, deurwaarders of advocaten komen integraal ten laste van de specialist. Indien FinancialMatch.nl het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt gebruiker daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld. Gebruiker is eveneens verplicht de in verband met een gerechtelijke procedure door FinancialMatch.nl gemaakte kosten te voldoen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer gebruiker in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder kosten van de procedure worden uitdrukkelijk verstaan het honorarium van advocaten, deurwaarders en andere adviseurs.

Specialist verklaart dat de op grond van dit artikel verschuldigde kosten niet voor matiging in aanmerking komen vanwege een eventuele discrepantie tussen de hoofdsom en de kosten

5.10 Indien specialist voor de betaling van het verschuldigde bedrag uit hoofde van een dienst of abonnement een of meerdere machtiging(en) tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FinancialMatch.nl, niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd in te trekken. Tevens is zij verplicht gedurende 14 dagen na verzenddatum van de ter zake verzonden factuur voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien het voor FinancialMatch.nl niet mogelijk is om tot automatische incasso over te gaan, staat het FinancialMatch.nl vrij om alle beschikbare middelen aan te wenden om het opeisbare bedrag te ontvangen, waarbij het bepaalde van artikel 5.6 onverkort van toepassing is.

6 Vergoeding gedurende ingevulde opdracht:

Met een betaald abonnement betalen abonnees een lagere vergoeding tijdens de opdracht dan abonnees met een gratis (basic) abonnement/account.

Er zijn verschillende betaalde abonnementen met verschillende tarieven en voordelen.

6.1 Vergoedingen aan FinancialMatch zijn alleen van toepassing indien een specialist daadwerkelijk een opdracht invult.

Met een (gratis of betaald) abonnement kunnen financieel specialisten volledig gebruik maken van alle faciliteiten van FinancialMatch. Pas op het moment dat een specialist via FinancialMatch een Opdracht verkrijgt, dan is de specialist een vergoeding aan FinancialMatch een vergoeding verschuldigd.

6.2 Wanneer welke vergoeding verschuldigd is.

Bij FinancialMatch aangesloten specialisten met een abonnement/lidmaatschap zijn gehouden een vergoeding aan FinancialMatch te betalen indien tijdens het lidmaatschap, of binnen zes maanden na afloop daarvan, de hierna beschreven situatie a) en of Situatie b) zich voordoet:

a. Een Opdrachtgever heeft de financieel specialist op FinancialMatch gevonden en deze vervolgens benaderd waarna de specialist binnen drie maanden vanaf het moment van benaderen een Opdracht bij of via deze Opdrachtgever gaat vervullen. Dit betreft ook een mogelijke doorverwijzing door de initiële Opdrachtgever naar een andere Opdrachtgever waar of via welke de specialist vervolgens een Opdracht vervult.

b. De specialist heeft via FinancialMatch op een Opdracht gereageerd waarna de specialist vervolgens binnen drie maanden een Opdracht bij of via deze Opdrachtgever gaat vervullen.

Situatie a) of Situatie b bestaat als er met behulp van FinancialMatch aantoonbaar contact is geweest tussen Opdrachtgever en specialist. Dit kan o.a. aangetoond worden bijvoorbeeld doordat:

  • de specialist of de Opdrachtgever FinancialMatch van de overeengekomen Opdracht op de hoogte stelt of deze aan FinancialMatch bevestigt of doordat
  • de specialist of Opdrachtgever aantoonbaar acties op het platform heeft uitgevoerd zoals het klikken op de ‘Reageer’-button bij een Opdracht op het platform of doordat
  • aantoonbaar communicatie tussen Opdrachtgever en specialist via het platform heeft plaatsgevonden

LET OP:

Conform Artikel 1 van deze Overeenkomst kan de “Opdrachtgever” in hiervoor beschreven situaties ook een zg broker zijn. Het maakt dus geen verschil of met behulp van FinancialMatch een Opdracht via een broker of rechtstreeks bij een Opdrachtgever wordt vervuld.

6.3 DE BEPALING VAN DE HOOGTE VAN DE VERGOEDING

Afhankelijk van het abonnement is de specialist een vergoeding aan FinancialMatch verschuldigd per maand gedurende de duur van de opdracht. Deze vergoeding is gebaseerd op het daadwerkelijk gefactureerde bedrag van de specialist aan de opdrachtgever.

FinancialMatch volgt de contacten tussen Opdrachtgevers en specialist. Specialisten dienen FinancialMatch ook zelf van een match via ons platform op de hoogte te stellen. Dit is mogelijk door het contactfomulier

 Artikel 7. Betalingsbeleid

7.1. Wanneer u als Opdrachtgever of als specialist op FinancialMatch.nl actief bent, verplicht u zich om reacties op Opdrachten, en andere communicatie zoals contactverzoeken, die door het gebruik van FinancialMatch zijn geïnitieerd in eerste instantie via FinancialMatch te laten verlopen. Dat betekent dat het niet is toegestaan om uw CV, Profiel, Opdrachtbeschrijving of contactgegevens buiten het platform om aan bij FinancialMatch geregistreerde Opdrachtgevers of specialisten te verstrekken. Mocht dit wel gebeuren, dan kan uw Account worden afgesloten én zal in geval van een match met een specialist met een abonnement alsnog aanspraak worden gemaakt op de van toepassing zijnde vergoeding zoals beschreven in Artikel 6.

7.2. Voor het betaalde abonnement voor specialisten bent u een op de site vermeld bedrag exclusief btw aan FinancialMatch verschuldigd, of een elders op de site bij een dienst vermeld bedrag exclusief BTW.

7.3. U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens FinancialMatch na te komen

Bij overschrijding van de betalingstermijn is FinancialMatch gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente bent u enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling

Indien FinancialMatch genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarvoor door u aan FinancialMatch worden vergoed

Artikel 8 Ontbinding

8.1 In geval gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van de website voor een periode van 12 maanden, heeft FinancialMatch.nl het recht de overeenkomst geheel te ontbinden.

8.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, toelating tot de WSNP of liquidatie van de gebruiker, heeft FinancialMatch.nl het recht afgenomen abonnementen of andere diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling te zijn.

Artikel 9 Communicatie

9.1 Iedere communicatie tussen FinancialMatch.nl en gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

9.2 De door FinancialMatch.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens bewijs van het tegendeel door gebruiker.

9.3 Elektronische communicatie van FinancialMatch.nl aan gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.

9.4 Gebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

9.5 Gebruiker gaat ermee akkoord zijn contactgegevens beschikbaar te stellen voor alle communicatie vanuit FinancialMatch.nl met de intentie de service te verlenen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. Daarnaast gaat de gebruiker akkoord dat zijn contactgegevens gebruikt kunnen worden voor marketing doeleinden, aanbiedingen, nieuwe producten of services van FinancialMatch.nl of haar partners

9.6 Een gebruiker van FinancialMatch.nl zal de website niet gebruiken voor ieder ander doel dan waarvoor deze gecreëerd is. Met name zal een gebruiker geen advertenties plaatsen en verwijzen naar andere websites zonder dat dit het doel dient van FinancialMatch.nl. Elke link op FinancialMatch.nl geplaatst in een project, offerte of e-mail moet relateren aan een project / een opdracht op FinancialMatch.nl (een voorbeeld van acceptabele links zijn verwijzing naar een portfolio of CV of persoonlijke website).

Artikel 10 Account

10.1 Om een gebruiker te worden van FinancialMatch.nl en toegang te krijgen tot de services van FinancialMatch.nl heeft men een account nodig. De gebruiker gaat ermee akkoord bij alle formulieren op de website informatie in te vullen die op waarheid berust, accuraat en compleet is. Daarnaast zal de gebruiker deze informatie regelmatig updaten om ervoor te zorgen dat de informatie accuraat blijft.

10.2 Gebruiker geeft FinancialMatch.nl toestemming om door middel van derde partijen haar identiteit en kredietwaardigheid na te gaan. Wanneer er toetsing plaatsvindt kan er om extra informatie worden gevraagd, zoals BSN nummer, geboortedatum, volledige voor- en achternamen. Om de identiteit vast te stellen kan FinancialMatch.nl de gebruiker om identiteitsbewijs vragen. FinancialMatch.nl behoudt het recht accounts te verwijderen of op te schorten waarvan de identiteit van de gebruiker niet achterhaald kan worden of vervalst is.

10.3 Gebruiker zal niets ondernemen wat het feedback systeem of referentiesysteem van FinancialMatch.nl fraudeert. Hieronder valt bijvoorbeeld het kunstmatig genereren van positieve feedback over de dienstverlener door middel van het gebruik van meerdere accounts. Hieronder valt bijvoorbeeld het kunstmatig genereren van positieve feedback over de dienstverlener door middel van het gebruik van meerdere accounts.

10.4 Wanneer het account van een gebruiker wordt verwijderd doordat er is geconstateerd dat de gebruiker de algemene voorwaarden overtreedt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle fees, met inachtneming van de mate waarin de algemene voorwaarden worden overtreden, voor het nagaan van de schade van de overtreding.

Artikel 11 Overmacht

11.1 In geval van overmacht aan de zijde van FinancialMatch.nl, is zij niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van FinancialMatch.nl onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van FinancialMatch.nl gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.

11.3 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen, al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen, waardoor de website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop FinancialMatch.nl feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

11.4 Zodra zich een overmacht toestand voordoet als bedoeld in dit artikel 9.3, zal FinancialMatch.nl daarvan mededeling doen aan de gebruiker. Indien de overmacht toestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmacht toestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 FinancialMatch is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door de Gebruiker, door welke oorzaak of in welke vorm dan ook, tenzij deze schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Financialmatch.nl. Meer in het bijzonder is FinancalMatch niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker als gevolg van het plaatsen en/of uitvoeren van een Opdracht alsmede voor de nakoming door Opdrachtgever respectievelijk de Specialist van de verplichtingen uit de tussen de Opdrachtgever en de Specialist via de Website tot stand gekomen overeenkomst.

8.2 Enige aansprakelijkheid van FinancialMatch is beperkt tot vergoeding van directe schade, tot een maximumbedrag van EUR 500,- per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt). FinancialMatch.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Dienst.

8.3 Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door de Gebruiker bij Financialmatch.nl is gemeld.

8.4 De Gebruiker is aansprakelijk voor en vrijwaart FinancialMatch.nl zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder het plaatsen van Gegevens.

  1. Diversen

9.1 Het is de Gebruiker niet toegestaan om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Financialmatch.nl en de Gebruiker, geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FinancialMatch.nl.

9.2 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Alsdan zal Financialmatch.nl een vervangende bepaling opstellen die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

9.3 Alle content op de website en samenstelling van content van de website, zoals tekst, plaatjes, logo’s, iconen, audio clips, digitale downloads en software zijn eigendom van FinancialMatch.nl en zijn beschermd met copyright.

9.4 Naast deze Algemene voorwaarden gelden ook de antwoorden op de veel gestelde vragen, gepubliceerd op de website als voorwaarden voor het gebruik van FinancialMatch.nl en haar services.

9.5 Op de Overeenkomst tussen Financialmatch.nl en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

9.6 FinancialMatch.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan de Gebruiker. Indien de wijziging van de Algemene Voorwaarden leidt tot een materiële beperking van de rechten of uitbreiding van de plichten van de Gebruiker en de Gebruiker niet instemt met de wijziging, heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt De kennisgeving als bedoeld in dit artikel kan plaatsvinden door publicatie op de Website.

9.6 Alle geschillen tussen FinancialMatch.nl en de Gebruiker zullen, indien zij niet langs minnelijke weg kunnen worden beslecht, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij FinancialMatch.nl voor een andere bevoegde rechter kiest.